Daya Bay Reactor Neutrino Experiment Sandbox > TestTopic162 Daya Bay webs:
Public | 中文 | Internal | Help

Log In or Register

Title

Article text.

-- Helen Keller - 2022-04-12 5 Chức năng Quan trọng của in tem nhãn 1.Mô tả Sản phẩm và Chỉ rõ Nội dung của Sản phẩm Tem nhãn cung cấp thông tin đầy đủ về sản phẩm. Bao gồm các thông tin như: thành phần của sản phẩm, cách sử dụng và lưu ý khi sử dụng, ngày sản xuất, số lô, v.v.

2.Nhận dạng Sản phẩm hoặc Thương hiệu Việc xác định một sản phẩm cụ thể trong số nhiều sản phẩm sẽ dễ dàng hơn với sự trợ giúp của tem nhãn mác. Cụ thể như sản phẩm nước đóng chai, nếu không có tem nhãn thì trông chúng sẽ rất giống nhau, nhưng khi được dán tem nhãn thì bạn sẽ dễ dàng chọn được sản phẩm mà mình ưa thích.

3.In tem nhãn để phân loại Sản phẩm Khi một thương hiệu có một dòng sản phẩm có tính chất khác nhau, việc in tem nhãn dán sẽ giúp nhận biết được tính chất của từng loại sản phẩm. Ví dụ như dầu gội Sunsilk, mỗi loại sản phẩm đều có màu sắc tem nhãn riêng biệt để khách hàng lựa chọn đúng theo nhu cầu.

4.Tem nhãn trợ giúp Quảng bá Sản phẩm Chức năng thứ tư của tem nhãn là thúc đẩy bán hàng. Đôi khi người tiêu dùng được khuyến khích mua một sản phẩm chỉ đơn giản là do nhãn mác hấp dẫn. Ngày nay, nhãn mác được sử dụng như một công cụ thúc đẩy bán hàng hiệu quả.

5.Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Pháp luật Một chức năng quan trọng khác được thực hiện bởi tem nhãn mác là cung cấp cảnh báo theo luật định theo yêu cầu của pháp luật. Ví dụ như việc bắt buộc phải có tem nhãn phụ đối với các sản phẩm nhập khẩu theo Nghị định của nhà nước Việt Nam. Tương tự, trong trường hợp sản phẩm nguy hiểm hoặc độc hại, cần phải có nhãn mác cảnh báo thích hợp theo luật định. Source: https://temhoanggia.vn/

CommentsRevision: r1 - 2022-04-12 - 16:52:58 - HelenKeller

Powered by the TWiki collaboration platform Copyright © by the contributing authors, 2007-2022.
Ideas, requests, problems regarding Daya Bay? Send feedback